Open today: 10am-7pm Maxi: 06 - 23  Coop: 07 - 22 Lidl: 08 - 20

Behandling av personuppgifter

Viktiga begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av våra tjänster utgöra personuppgifter.

Med behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, organisering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Introduktion

På Giraffens Köpcentrum värnar vi om din integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvariga samlar in och använder persondata och hur den hanteras på denna webbplats enligt gällande lagar och förordningar såsom (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in de uppgifter om Dig vi behöver för att kunna hantera ärenden. För att Du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om Dig redovisar vi nedan vår hantering av både personuppgifterna Du lämnar till oss och de vi samlar in vid användandet av tjänsterna.

Via vår webbsida samlar vi in personuppgifter som Du lämnar till oss genom en interaktion med vår webbsida eller via data som automatiskt samlas under ditt besök.

 • Data som samlas vid en interaktion; På vår webbsida finns möjligheter att fylla i kontaktformulär och boka bord på loppis. I samband med detta informeras Du om att Dina personuppgifter kommer att sparas i våra system när Du använder dessa tjänster.
 • Data som samlas in automatiskt; När Du använder vår webbsida lagrar vi olika typer av information om Din användning:
  • Teknisk information/enhetsinformation; Genom loggar registrerar vi teknisk information om den enhet och den uppkoppling Du surfar med på vår webbsida. Den tekniska informationen omfattar även webbläsare, operativsystem, IP-nummer, cookies och tokens.
  • Geografisk information; När Du använder vår webbsida beräknar vi Din geografiska position. Om Du har godkänt platstjänster på din enhet samlar vi löpande in uppgifter om Din geografiska position.
  • Cookies; När du använder vår webbsida lagrar vi cookies. Cookies hjälper oss att anpassa vårt innehåll till Dig och se generella beteendemönster på vår webb-sida och därmed lära oss mer om våra användare för att kunna förbättra användarupplevelsen på vår webbsida.

Vad används uppgifterna till?

Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. All data behandlas och används för att fullfölja Giraffens Köpcentrums åtaganden och tillhandahålla, utföra samt förbättra våra tjänster till dig som kund/besökare.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar Dina uppgifter så länge som det krävs för ändamålet av behandlingen. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot Dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Dina Personuppgifter behandlas av Giraffens Köpcentrum och dess personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för uppfyllande av Giraffen Köpcentrums rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, byter eller säljer aldrig Dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Giraffen Köpcentrum.

Överföring av personuppgifter till tredjeland?

Giraffen Köpcentrum överför inte Dina Personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att Du lämnar Dina Personuppgifter till oss.

Hur skyddas dina uppgifter?

Giraffen Köpcentrum och Giraffen Köpcentrum personuppgiftsbiträden skyddar Dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter behandlas.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla Din data inom EU/EES. Om vi överför Dina personuppgifter till tredje land, d.v.s land utanför EU/ESS kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att Din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbsida. Cookies är en liten textfil från vår webbserver som lagras i besökarens dator. Cookies används för att samla in statistik om våra besökare. Om Du vill undvika cookies från vår webbsida kan Du ta bort dessa eller välja att cookies inte ska lagras i Din webbläsare. Det gör Du i inställningarna för Din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka Personuppgifter vi behandlar om Dig.

 • Om Dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan Du begära att få dem rättade.
 • Du har rätt att begära att vår behandling av Dina Personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att begära att vi raderar Dina Personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka Din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera Personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
 • Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
 • Om vår rätt att behandla Dina Personuppgifter grundar sig antingen på Ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med Dig har Du rätt att begära att få de uppgifter som rör Dig och som Du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
 • För det fall Du har lämnat samtycke till viss behandling har Du alltid rätt att när som helst återkalla Ditt samtycke. Återkallar Du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på Ditt samtycke att upphöra, om inte vi bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

För att utöva Dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på: info@giraffen.com.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av Personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Giraffen Köpcentrum förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen. Om väsentliga förändringar görs, som kräver Ditt samtycke, kommer vi att meddela Dig.

Loading...